890,000,000 ریال
سفید
فلوئنس 2017 - پلاک ارس

شرایط فروش
فلوئنس 2017 - پلاک ارس

پیش پرداخت تعداد اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط زمان تحویل
380,500,000 ریال 12 - 55,000,000 ریال فوری
426,500,000 ریال - 50,000,000 ریال
446,000,000 ریال 10 - 55,000,000 ریال
486,500,000 ریال - 50,000,000 ریال
519,500,000 ریال 12 - 40,000,000 ریال
567,000,000 ریال 10 -
612,000,000 ریال 12 - 30,000,000 ریال
648,000,000 ریال 10 -